wordpress webserver

wordpress webserver installeren

wordpress webserver installeren op je Computer.

Starten met  WordPress  op je eigen webserver.

Tijdens de installatie van de webserver leer je ook de beginselen van een database voor wordpress configureren.

Je maakt kennis met  begrippen zoals MySql databases ,Apache en Linux

Schrik niet van  deze termen, wanneer je met Ubuntu Linux gaat beginnen dan wordt alles vanzelf duidelijk.

Een ander groot puspunt is dat je Ubuntu, dat is een Linux versie, op je systeem hebt, zodoende doe je meteen ervaring op met Linux. Steets meer bedrijven stappen over op Linux dus kennis van Linux staat goed op je CV.

We gaan beginnen met het installeren van Ubuntu op de computer.

Fase 1 De installatie van Ubuntu 12.04 LTS

Download de meest recente LTS versie van Ubuntu.Je kan Ubuntu naast je bestaande besturingssysteem installeren.

Ik adviseer om de volgende versie van Ubuntu te downloaden: Desktop Ubuntu 14.04 LTS 64 bit
Brand de .iso file op een Rewritable DVD.

Start nu de computer op met de Ubuntu Live DVD pas zonodig de opstartvolgorde aan in de BIOS.

Er verschijnt een keuzemenu, Ubuntu uitproberen of Ubuntu installeren.

We gaan  verder met de installatie van Ubuntu:

Ubuntu wordt nu geïnstalleerd naast je bestaande Windows omgeving. Aan de Windows omgeving veranderd niets.

Wanneer Ubuntu eenmaal  is geïnstalleerd start dan de computer weer opnieuw op. Er verschijnt en keuzemenu waarin je verer opstart in Ubuntu of Windows.

opstart menu ubuntu en windows 7 dualboot

opstart menu ubuntu en windows 7 dualboot

We gaan eerst de nieuwe Ubuntu installatie updaten.

Het eerste wat je nu moet doen is Ubuntu updaten, dit wordt uitgelegd in onderstaande video.

 

 

 

Ik geef de voorkeur aan de klassieke desktop dat werkt makkelijker en sneller.

installeer als je dat wilt teminste de toepassing gnome-session-fallback, opstarten van Ubuntu is dan mogelijk zowel met de nieuwe als de klassieke desktop

 • open de Terminal door op Ctrl+Alt+T te drukken.
 • Geef de volgende onderstaande commando’s in op de terminal. (Nog beter en sneller gaat het met Copy Ctrl+C and Paste Ctrl+V zo voorkom je type fouten)

 

sudo apt-get install -y gnome-session-fallback

 


Fase 2 De installatie van de webserver

Vervolgens gaan we LAMP installeren (Linux Apache Mysql PHP)
Tijdens de installatie van LAMP word om een password gevraagd; in dit voorbeeld gebruik ik geheim
Gebruik hetzelfde password of verzin je eigen password schrijf het op en pas het password verder consequent toe

 • open de Terminal door op Ctrl+Alt+T te drukken.
 • Geef de volgende onderstaande commando’s in op de terminal. (Nog beter en sneller gaat het met Copy Ctrl+C and Paste Ctrl+V zo voorkom je type fouten)

sudo apt-get install lamp-server^

Vervolgens gaan we PHP installeren.

sudo apt-get install php5 php5-gd php5-mysql php5-curl php5-cli php5-cgi php5-dev

We gaan nu verder met de installatie van phpmyadmin
Kies tijdens installatie: apache 2 (selecteer met de spatiebalk)

sudo apt-get install phpmyadmin

Tijdens de installatie van phpmyadmin word om een password gevraagd; in dit voorbeeld gebruik ik als password  geheim

Herstart de Apache server pas dan hebben de veranderingen effect.

sudo service apache2 restart

De LAMP server is nu geïnstalleerd en werkt.
Test even of alles goed werkt, geef dit in op de adresbalk:
http://127.0.0.1
Als het goed is zie je de volgende afbeelding:

wordpress webserver

wordpress webserver

Gefeliciteerd je hebt nu je eigen webserver.

We zijn al op de helft, nu gaan we verder met het aanmaken van de database en het installeren van WordPress op eigen Webserver.


Fase 3 Aanmaken Database voor WordPress

Even een stukje Mysql open de terminal en geef in:

mysql -u root -p

Geef vervolgens het password geheim in of anders het password wat je hebt gebruikt tijdens de installatie van mysql. Je ziet nu het volgende op je terminal:

Welcome to the
MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 48
Server version: 5.5.29-0ubuntu0.12.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input
statement.
De MySQL server is
nu opgestart. Geef de volgende onderstaande commando’s in op de
terminal.

(Nog beter en sneller gaat het met Copy Ctrl+C and Paste Ctrl+V zo voorkom je type fouten)

CREATE DATABASE wordpress;

CREATE USER admin@localhost;

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO admin@localhost IDENTIFIED BY 'geheim';

exit

Nu ben je uitgelogd op
MySQL

De database voor WordPress is nu aangemaakt.

Nu volgt de installatie van WordPress op de webserver.


Fase 4 Installeren WordPress op de Webserver

Nu volgt de eigenlijke installatie van WordPress op de localhost.De rood gemarkeerde text zijn de parameters voor de Mysql database en de file wp-config.php.

Deze parameters zijn:

Naam MySql Database wordpress
Naam User      admin@localhost
Password      geheim
WordPress Directory /var/www/wordpress
Deze waarden zijn bepalend voor de goede werking van WordPress. De waarden van de Mysql database de file wp-config.php en de directory /var/www/wordpress moeten overeenstemmen

Ga nu verder met de installatie van WordPress door de
volgende commando’s in te geven met de terminal.
(Nog beter en sneller gaat het met Ctrl+C en
Ctrl+V zo voorkom je type fouten)

 

cd /var/www

sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

sudo tar -xzvf latest.tar.gz

cd /var/www/wordpress

sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

Voorbeeld wp-config.php Verander de Rode text volgens
onderstaand voorbeeld. Gebruik het commando hieronder.
<?php
/**
* The base configurations of the WordPress.
*
* This file has the following configurations: MySQL settings, Table
Prefix,
* Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more
information
* by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
Editing
* wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your
web host.
*
* This file is used by the wp-config.php creation script during the
* installation. You don’t have to use the web site, you can just copy
this file
* to “wp-config.php” and fill in the values.
*
* @package WordPress
*/
// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress‘);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘admin‘);
/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, geheim);
/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost‘);
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8′);
/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key
service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing
cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
/**#@-*/
/**
* WordPress Database Table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each
a unique
* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = ‘wp_’;
/**
* WordPress Localized Language, defaults to English.
*
* Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the
chosen
* language must be installed to wp-content/languages. For example,
install
* de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de_DE’ to enable
German
* language support.
*/
define(‘WPLANG’, ”);
/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during
development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use
WP_DEBUG
* in their development environments.
*/
define(‘WP_DEBUG’, false);
/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

sudo nano wp-config.php

Veranderingen wegschrijven Ctrl+O Enter

exit

 Exit Ctrl+X

Aanvulling:

Standaard directory voor apache2  is var/www/html we gaan deze veranderen in  /var/www/wordpress

Het veranderen van de default directorie.

cd /etc/apache2/sites-available

cd /etc/apache2/sites-available

Pas de file 000-default.conf als volgt aan:

Wijzig de directory html in wordpress hieronder staat het gedeelte wat je aan moet passen in de file 000-default.conf in rood weergegeven

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/wordpress

 

sudo nano 000-default.conf

wegschrijven Ctrl+O Enter

exit

 Exit Ctrl+X

Herstart apache2

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

We gaan nu testen of het werkt.
Geef in op de adresbalk van de browser: 127.0.0.1/wordpress

Als het goed is zie je deze afbeelding:

wordpressidee.nl

wordpressidee.nl de installatie van wordpress op je eigen webserver

Je kan nu de WordPress Website lokaal bereiken op je interne netwerk.

Om je eigen webserver op het world wide web beschikbaar te maken moet je eerst het ip adres weten.

echo Extern ip adres &&wget -qO- http://ipecho.net/plain ; echo

Dit ip adres heb je nodig om te testen of je locale website van buitenaf bereikbaar is. Geef in de browser het ip adres in.

Wanneer je geen webpagina ziet moet in de router poort 80 worden geopend.

Ga na wat je intern IP adres is:

ifconfig

 

De procedure afhankelijk voor het type modem

Ga naar applicatie

Kies  Port Forwarding

Kies appname Webserver

Geef Lan Host Ip Address in  (Dit is het intern IP adres)

Als je alles goed gedaan heft staat poort 80 nu open.

Geef je extern ipadres nogmaals in:

Wanneer alles goed gegaan is zie dit scherm:

wordpress webserver

wordpress webserver

 

Staat poort 80 open dan hoef je verder niets meer te doen je eigen webserver is nu vanaf iedere lokatie op het internet te bereiken.
Zo niet verander dan de instellingen van je kabelmoden. Kijk op de gebruiksaanwijzing hoe je poort 80 moet openzetten, dit is per type kabelmodem verschillend.

Wanneer poort 80 eenmaal open staat kan op dit ipadres overal ter wereld iedereen je eigen webserver bereiken. Dus vanaf nu is je lokale webserver veranderd in een echte webserver.

Even een goede raad: staat je webserver 24 uur per dag aan zorg dan voor een goede beveiliging. Heb je dat nog niet gedaan zet poort 80 dan dicht totdat je webserver goed is beveiligd.

Hoe de beveiliging van een eigen webserver moet worden geregeld moet ik nog verder uitzoeken en ik zal daar later een artikel over maken.

Wanneer jij ideeën of suggesties hebt hierover laat dan even een berichtje achter.

Nog te realiseren

 1. FTP server installeren
 2. In tutorial default directory veranderen (Nog niet duidelijk genoeg beschreven)
 3. Openen poort 80 tbv bereikbaar maken localhost world wide web
 4. Beveiligen local host
 5. Video tutorials
 6. Installeren Ubuntu op externe harddisk plus installeren local host en wordpress !! alles in 1 video opsplitsen in Ubuntu

Installeren ftp server zodat filezilla gebruikt kan worden  zie onderstaande link

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-vsftpd-to-use-ssl-tls-on-an-ubuntu-vps

 

Het veranderen van de default directorie.

cd /etc/apache2/sites-available

Pas deze file aan:

sudo gedit 000-default.conf

Herstart apache2

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ubuntu artikelen welke ook interessant zijn:

veilig internet bankieren ubuntu

herstel grub simpel met zeven stappen in ubuntu

recovery dvd error

home